Регіональний методично-організаційний моніторинговий центр з телемедичними консультаціями


Завідувач Центру Горішна О.М.

 

Лікарі відділення з поділлями

 

Телемедична консультація

 
Підготовка інформаційних 
матеріалів.
 
Вчимо батьків ростити дітей 
здоровими.

Центр працює як окремий підрозділ лікарні з 03.01.2012року, створений шляхом реоргані-зації обласного центру підтримки грудного вигодовування, який працював з 2003 року, центру відповідального батьківства «Криниця» та центру раннього розвитку дитини «Дивоцвіт».

Основними завданнями Центру є: надання організаційно-методичної допомоги фа-хівцям закладів охо-рони здоров’я щодо подальшого впрова-дження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров’я матерів та дітей.

А також участь у розробці та розповсю-дженні інформаційно-освітніх матеріалів в засобах масової інформації; прове-дення оцінки закладів охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини» та “Клініка, дружня до молоді“, комплексування та інтеграція різних видів телемедичних процедур; впровадження та розви-ток телеконсультування, дистанційного навчання.

У складі Центру продовжують працювати кабінети «Криниця» та «Дивоцвіт», які створені за сприяння Дитя-чого Фонду ООН ЮНІСЕФ. Концепція роботи цих кабіне-тів базується на усвідомленні наступних фактів: 

  1. Сім’ї і батьки є головними особами, які опікуються над дітьми, тому здоров’я, розвиток та благополуччя ди-тини залежить від батьківської поінформованості, знань, ставлення та практик.
  2. Заклади медичної допомоги є найбільш вдалим інструментом донесення до батьків та родин відповід-них повідомлень. Щоб зробити цей інструмент ефектив-ним, необхідно посилити можливості системи охорони здоров’я щодо роботи з батьками.

Між Дитячим Фондом ООН ЮНІСЕФ та обласною дитячою клінічною лікарнею у 2004-2007 роках продовжувалась спільна робота щодо розробки та впровадження нового підходу до профілактики захворювань серед дитячого населення.

Діяльність за проектом скеровувалась глобальною стратегією ВООЗ щодо вигодовування немовлят та дітейраннього віку, Європейською стратегією здоров’я та розви-тку дітей та підлітків, відповідними наказами МОЗ України.

Ми навчаємо матерів, батьків, членів родин, медич-них працівників новітнім методикам по вигодовуванню дітей, догляду, вихованню. Особливий акцент на батьків з дітьми раннього віку. Доказово доведено, що мозок ди-тини отримує 75% інформації у віці до 3 років і тільки 25% за все послідуюче життя. Тому дуже важливо, щоб батьки і медичні працівники були добре проінформова-ні про правильне виховання дитини і її повноцінний роз-виток. У Центрі наявні методичні матеріали, які тематич-но використовуються в роботі. Спеціалісти Центру – це добре підготовлені та віддані своїй роботі люди: лікарі Басараб О.М., Кочкодан І.Б., медичні сестри Найдич М.І., Підгірняк М.В., вихователі Парипа Б.В., Заставна О.М..

З глибокою вдячністю згадуємо тих спеціалістів, які працювали в Центрах в період їх становлення: медичних сестер Соловйову Т.В., Кицманюк О.В., Дощак О.М., педа-гога Дронюк Б.І., лікарів Воробець А.Ф. та Ходана В.В..

У новоствореному кабінеті телемедицини працюють: оператор комп’ютерного набору Симанишин Н.В. та ін-женер-програміст Ґудзик В.В.. В наших кабінетах завжди чисто і затишно, бо молодша медична сестра Якубів І.Т. щоденно створює нам гарні умови для роботи.

За час роботи Центрів на базі ОДКЛ з 2003 року ме-тодичну підготовку отримало понад 29 тисяч осіб, серед них понад 25 тис. матерів, батьків та дітей раннього віку і понад 4 тис. медичних працівників. 

В області проведено атестацію та переатестацію 13 медичних закладів, які отримали Міжнародний статус «Лікарня доброзичлива до дитини», 86% дітей в області народжуються в пологових стаціонарах, які мають такі звання. У нашому Центрі впроваджуються методики, які активно працюють у розвинутих країнах світу. Доведено що кошти вкладені в раннє дитинство, в десятикратному вимірі, сторицею повертаються державі в майбутньому. На Україні наш Центр один з перших, який реалізує це в житті. За цим – майбутнє. Треба зробити в профілактиці все для того, щоб запобігти причині поступлення дитини в лікарню, а тим більше в реанімацію.

У центрі запрацював телемедичний кабінет. Вже сьо-годні проводяться відеоконференції та відеконсультації хворих дітей. Це нова сходинка до удосконалення на-вчання фахівців та покращення якості допомоги пацієн-там лікарні.

У нас багато нових планів, треба працювати.