Положення про Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню

Дане положення розроблене на основі типового положення, затвердженого наказом МОЗ України від 08. 06. 2001 року № 222 “Про затвердження примірних положень про роботу обласної дитячої лікарні”.
 

 • Загальні положення
  1. Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня (надалі лікарня) є: самостійним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну медичну допомогу дитячому населенню області, центром організаційно-медичного керівництва дитячими лікувально-профілактичними закладами (відділеннями), розташованими на території області, базою спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
  2. Лікарня знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
  3. Лікарня має статус юридичної особи, свій баланс, рахунки в установах банку, статут, штамп і печатку.
  4. Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражному суді.
  5. Лікарня веде облік і подає звіт про свою діяльність за відповідними формами та у встановлені строки.
  6. Лікарня інформує відповідні органи охорони здоров'я про випадки внутрішньолікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні події відповідно до наказів МОЗ України.
  7. Лікарня повинна мати правила внутрішнього розпорядку для хворих, матерів госпіталізованих з дітьми і відвідувачів.
  8. Лікарні згідно з наказом МОЗ України від 05. 06. 1997 р. № 174 "Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я" має статус клінічного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.
    
 • Основні завдання лікарні:
  1. Забезпечення безкоштовною, в повному обсязі, висококваліфікованою стаціонарною і поліклінічною (консультативною) медичною допомогою дитячого населення області віком від 0 до 18 років за профілем відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і консультативного прийому за направленням лікарів районних, міських та інших лікувальних закладів з метою уточнення діагнозу і надання спеціалізованої допомоги.
  2. Надання екстреної невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку дитини.
  3. Організація і надання кваліфікованої екстреної і реанімаційної медичної допомоги дітям, які перебувають в стаціонарах області, із залученням лікарів-спеціалістів всіх лікувально-профілактичних закладів.
  4. Проведення виїзних або заочних консультацій кваліфікованими дитячими лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичних закладів області, працівниками вищих медичних закладів освіти, післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів.
  5. Проведення планових виїздів в сільську місцевість області з метою надання організаційно-методичної і практичної допомоги (консультації хворих дітей, практична допомога лікарям при диспансеризації).
  6. Планування і координація лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи, яка проводиться (в т. ч. планові виїзди) дитячими спеціалістами всіх обласних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів (лікарень, диспансерів та ін.) на території області.
  7. Апробація і впровадження в практику роботи лікувально-профілактичних закладів області сучасних методів і засобів діагностики і лікування хворих дітей.
  8. Розвиток і удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги дітям, наступності обстеження і етапного лікування хворих дітей.
  9. Вивчення безпосередніх і віддалених результатів ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги дітям.
  10. Контроль за постановкою і рівнем статистичного обліку і звітності у підвідомчих дитячих лікувально-профілактичних закладах (відділеннях) області. Аналіз якісних показників стану медичної допомоги дітям як в окремих адміністративних районах, так і в цілому по області, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків.
  11. Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращання якості медичної допомоги дитячому населенню на підставі аналізу захворюваності, летальності, дитячої смертності в області. Надання лікувально-профілактичним закладам організаційно-методичної і практичної допомоги з метою реалізації розроблених заходів.
  12. Розробка пропозицій про раціональне використання ліжкового фонду, призначеного для лікування дітей в різних типах лікувально-профілактичних закладів області і здійснення статистичного контролю за використанням ліжок.
  13. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів з метою організації медичної допомоги дітям. Своєчасне засвоєння і впровадження в практику роботи стаціонару лікарні і консультативної поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування.
  14. Широке застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відновного лікування.
  15. Спеціалізація і вдосконалення на курсах інформації і стажування на робочих місцях дитячих лікарів і середнього медичного персоналу сільських і міських лікувально-профілактичних закладів області.
  16. Забезпечення умов для проведення спеціалізації і підвищення кваліфікації на базі лікарні лікарів і середнього медичного персоналу дитячих лікувально-профілактичних закладів області.
  17. Надання методичної допомоги і здійснення контролю за станом навчально-виховної роботи з дітьми в стаціонарах і дитячих санаторіях.
  18. Організація і проведення санітарно-просвітньої роботи серед батьків і дітей старшого віку.
    
 • Діяльність консультативної поліклініки лікарні
  1. Консультативна поліклініка Івано-Франківської обласної дитячої лікарні працює під керівництвом головного лікаря, очолює її завідуючий, є консультативно-діагностичним центром, обладнаним медичною апаратурою, яка дозволяє в короткі строки провести повне та якісне обстеження дитини.
  2. Надає висококваліфіковану консультативну лікарську допомогу хворим дітям, яких направляють з лікувально-профілактичних закладів області для встановлення або уточнення діагнозу, корекції в лікуванні, та вирішує питання про місце подальшого обстеження і лікування, надає консультативно-діагностичну допомогу та проводить реабілітаційні заходи хворим з складною патологією, мешканців регіонів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при індивідуальному направленні, а також при планових консультаціях дітей.
  3. Штати консультативної поліклініки встановлюються головним лікарем відповідно до діючих нормативів, а також з урахуванням необхідності консультативної допомоги дітям області. Лікарі консультанти консультативної поліклініки працюють згідно з затвердженими посадовими інструкціями.
  4. Консультативна поліклініка залучає до консультацій хворих дітей висококваліфікованих спеціалістів лікарні та інших закладів охорони здоров'я, а також працівників вищих медичних закладів освіти II - IV рівня акредитації та післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів.
  5. Проводить лабораторні і апаратні дослідження направленим на консультацію дітям, які не проводяться в дитячих лікувально-профілактичних закладах області. Обсяг консультативної допомоги хворому визначає лікувально-профілактичний заклад, який направляє хворого на консультацію та лікар-консультант.
  6. Дає медичні висновки на хворих, в яких зазначається встановлений в консультативній поліклініці діагноз, проведене обстеження та лікування і рекомендації про подальше лікування, спостереження і реабілітацію за місцем проживання.
  7. Розробляє пропозиції про порядок і показання для направлення хворих дітей до консультативної поліклініки із районів області.
  8. Систематично аналізує в розрізі районів, типів лікувально-профілактичних закладів випадки розбіжності діагнозів (між лікувально-профілактичним закладом, який направив хворого на консультацію, і встановленим в консультативній поліклініці), а також помилки, допущені лікарями лікувально-профілактичних закладів при обстеженні та лікуванні хворих перед направленням їх до консультативної поліклініки.
  9. Вивчає наступність при обстеженні і лікуванні хворих між консультативною поліклінікою і закладом, який направив хворого (дитяча міська лікарня, центральна районна лікарня, обласні диспансери та ін.). Вивчає та аналізує динаміку захворюваності по регіонах, з яких направляються хворі діти.
  10. На підставі аналізу розходження діагнозів і допущених помилок при обстеженні та лікуванні хворих дітей лікарями лікувально-профілактичних закладів районів, міст щоквартально складає інформаційні листи з оцінкою стану і рівня лікувально-діагностичної роботи в районах області.
  11. Організує роботу обласної дитячої лікарсько-контрольної комісії (ЛКК), яка розглядає "конфліктні" питання (встановлення причинного зв'язку захворювання, патологічний стан, інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, огляд дітей-інвалідів, встановлення медичних протипоказань від профілактичних щеплень та ін.).
  12. Вдосконалює організаційні форми і методи як своєї роботи, так і роботи дитячих поліклінік області.
  13. Надає методичну допомогу персоналу шкіл і дошкільних закладів, контролює проведення планових оглядів у спеціалізованих дитячих садках, школах тощо.
  14. Надає методичну допомогу з питань удосконалення диспансерного спостереження за дітьми.
  15. Координує роботу по диспансеризації дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС (при відсутності обласного диспансеру радіаційного захисту населення і забезпечує їх дообстеження та стаціонарне лікування).
  16. Проводить відбір дітей на госпіталізацію в стаціонари обласної дитячої лікарні та профільні стаціонари лікувально-профілактичних закладів області.
    
 • Діяльність організаційно-методичного відділу лікарні
  1. Організаційно-методичний відділ працює під керівництвом головного лікаря, очолює його заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи і виконує роботу щодо подальшого удосконалення методичної допомоги дітям області.
  2. Є опорною базою для розробки питань медичного обслуговування дітей області. На цій базі працюють за затвердженим графіком штатні і позаштатні головні спеціалісти області, які планують свою роботу спільно з організаційно- методичним відділом обласної дитячої лікарні. Спільна робота починається з прийому річних статистичних звітів від дитячих лікувально-профілактичних  закладів з подальшим поданням письмових висновків про якість звітів.
  3. Вивчає, за матеріалами статистичних звітів, перевірок і аналізів роботи лікувально-профілактичних закладів, стан медичного обслуговування дитячого населення області, діяльність ЛПЗ щодо надання медичної допомоги дитячому населенню.
  4. Розробляє на основі аналізу діяльності дитячих медичних закладів за результатами виїздів пропозиції по усуненню виявлений недоліків в роботі закладів охорони здоров’я (у відділі ведеться картотека виявлених недоліків при перевірках діяльності лікувально-профілактичних закладів, наявні відповіді про виконання пропозицій головних позаштатних спеціалістів ГУОЗ ОДА). Розроблені заходи і пропозиції направляє в ГУОЗ ОДА.
  5. Планує і координує планові виїзди дитячих спеціалістів обласної дитячої лікарні для комплексної перевірки діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів.
  6. Розробляє спільно з головними позаштатними дитячими спеціалістами, які працюють на базі ОДКЛ, плани первинної спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів лікувально-профілактичних закладів і планово-консультативних виїздів кваліфікованих лікарів-спеціалістів в райони з метою надання практичної допомоги на місцях, покращення якості роботи, освоєння і впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики і лікування, підвищення загального рівня медичного обслуговування дитячого населення.
  7. Розробляє організаційно-методичні матеріали по розділах з питань основної роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів (організація диспансерної роботи, проведення профілактичних оглядів дітей, рівень діагностики, результати лікування, стандарти, якості і т. ін.) та доводить їх до відома і керівництва лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я області.
  8. Бере участь у підготовці та проведенні республіканських з’їздів, обласних нарад, семінарів, клініко-експертних комісій, координаційних рад і конференцій медичних працівників.
  9. Здійснює консультативну допомогу керівникам і лікарям-спеціалістам ЛПЗ області з питань організації роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів і підвищення якості медичного обслуговування дитячого населення.
  10. Спільно з головними штатними і позаштатними спеціалістами аналізує якісні показники роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів з подальшим визначенням тематики конференцій; визначає райони, які підлягають комплексній перевірці і вимагають планово-консультативної допомоги з окремих питань.
  11. Разом із відповідними спеціалістми лікарні аналізує медичні карти стаціонарного хворого на померлих дітей в лікувально-профілактичних закладах області, випадки пізньої госпіталізації, розбіжності клінічних і патолого-анатомічних діагнозів.
  12. Контролює облік смертності дітей в медичних закладах області, надає допомогу органам державної статистики при розробці даних про причини смерті дітей (шифри, діагнози і та ін).
  13.  Аналізує демографічні показники: народжуваність, дитячу смертність, її причини.
  14. Бере участь у прийомі державних статистичних звітів від центральних районних лікарень, окремих медичних закладів, а також у складанні зведених звітів по області, опрацьовує і аналізує їх.
  15. Проводить за завданням головного управління охорони здоров’я або ОІАЦМС спеціальні статистичні дослідження захворюваності, інвалідності дітей, госпітальної захворюваності, віддалених результатів лікування та інших показників, які характеризують діяльність медичних закладів і стан здоров'я населення.      
  16. Є обласним центром інформації головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації про стан здоров’я дітей області.
  17. Кабінет обліку медичної статистики входить як структурний підрозділ до складу організаційно-методичного відділу обласної дитячої клінічної лікарні.
   • Здійснює спільно з ОІАЦМС організаційно-методичне керівництво статистичною роботою у дитячих лікувально-профілактичних закладах області.
   • Згідно наказу ГУОЗ ОДА, спільно з ОІАЦМС перевіряє організацію статистичного обліку звітності в медичних закладах області і проводить необхідні заходи з метою усунення недоліків, виявлених при обстеженнях.
   • Спільно з ОІАЦМС проводить семінари та інші заходи для керівників медичних закладів, працівників медичної статистики, лікарів-спеціалістів про порядок ведення статистичного обліку і складання державних статистичних звітів.
   • Здійснює спільно з організаційно - методичним відділом  організаційно-методичне керівництво статистичною роботою у всіх відділеннях обласної дитячої клінічної лікарні.
   • Перевіряє організацію статистичного обліку, звітності  і проводить необхідні заходи з метою усунення недоліків, виявлених при статистичних ревізіях.
   • Контролює облік смертності  в обласній дитячій клінічній лікарні,  надає допомогу органам державної статистики при розробці даних про причини смерті  (шифри, діагнози і т.ін).
   • Аналізує показники використання ліжкового фонду і подає пропозиції щодо ефективності та  якості його функціонування.
   • Бере участь у прийомі   статистичних звітів від   окремих структурних підрозділів  закладу, а також у складанні зведених звітів по ОДКЛ, опрацьовує  та  аналізує їх.
   • Проводить за завданням органів охорони здоров'я або вищестоящих центрів з медичної статистики спеціальні статистичні дослідження госпітальної захворюваності, віддалених результатів лікування та інших показників, які характеризують діяльність медичних закладів, що надають допомогу дітям, і стан здоров'я дитячого населення.         
   • За даними річних звітів формує статистичні звіти про діяльність структурних підрозділів лікарні.                                                             
   • Несе відповідальність за якість організації та проведення статистичного обліку і звітності в обласній дитячій клінічній лікарні.
     
  18. Відділ аналізу та інформатики як структурний підрозділ входить до складу організаційно-методичного відділу обласної дитячої клінічної лікарні.
   • Забезпечує роботу медичних статистичних програм обласної дитячої клінічної лікарні. Несе безпосередню відповідальність за безперебійність їх роботи.
   • Проводить накопичення і обробку медико-статистичної інформації.
   •  Запроваджує в практику роботи закладу нові інформаційні технології, інформаційно-госпітальну систему.
   • Проводить інструктивно-методичні заняття, наради з медичним персоналом закладу  з питань роботи на ПК.
   • Проводить централізовану обробку медико-статистичної інформації, використовуючи для цього комп’ютерну техніку та автоматизовані технології обробки медико-статистичної інформації.
   • Проводить встановлення придбаної  оргтехніки та  веде облік діючої оргтехніки в ОМВ ОДКЛ.
   • Забезпечує технічну підтримку в робочому режимі медичних програм. Створює і поновлює інформацію на веб-сторінках ОДКЛ.
     
 • Структурні підрозділи лікарні:
  1. Стаціонарні відділення:
   • Новонароджених недоношених дітей
   • Патології новонароджених дітей
   • Пульмонологічне
   • Педіатрично-діагностичне
   • Алергологічне
   • Для дітей з ураженнями центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату.
   • Нефрологічне
   • Ендокринологічне
   • Хірургічне
   • Отоларингологічне
   • Травматології та ортопедії
   • Офтальмологічне
   • Відділення інтенсивної терапії новонароджених
   • Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії
   • Відділення онкогематологічне.
     
  2. Консультативна поліклініка на 250 відвідувань в зміну
   • Реєстратура.
   • Кабінети  лікарського прийому:
    • медико-генетичний кабінет
    • кабінет алерголога
    • кабінет імунолога
    • кабінет  гематолога
    • кабінет  кардіоревматолога
    • кабінет невролога
    • кабінет нейрохірурга
    • кабінет отоларинголога
    • кабінет охорони зору
    • кабінет  травматолога – ортопеда
    • кабінет педіатра
    • кабінет уролога
    • кабінет хірурга
    • кабінет  гастроентеролога
    • кабінет нефролога
    • кабінет пульмонолога
    • кабінет  ендокринолога
    • кабінет онколога
    • стоматологічний кабінет
    • кабінет  терапевта
    • кабінет  офтальмолога
    • сурдологічний кабінет
      
  3. Центри:
   • центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи з кабінетом фізіотерапії.
   • Регіональний організаційно-методичний моніторинговий центр з телемедичними консультаціями
     
  4. Приймальне відділення
  5. Дитячий цілодобовий травматологічний пункт
  6. Діагностичні відділення та кабінети:
   • стоматологічний кабінет
   • відділення ендоскопії та малоінвазивних методів діагностики і лікування
   • клініко-діагностична лабораторія
   • бактеріологічна лабораторія
   • імунологічна лабораторія
   • кабінет рентгенодіагностики
   • кабінет нейрофізіологічного обстеження
   • кабінет акушер-гінеколога (для обстеження та лікування матерів неонатологічних відділень)
   • відділення ультразвукової  та функціональної діагностики
   • централізована стерилізаційна
   • відділення планової та екстреної консультативної допомоги
   • кабінет гіпербаричної оксигенації
     
  7. Організаційно-методичне відділення з кабінетом обліку і медичної статистики.
  8. Відділ аналізу і інформатики
  9. Оперативний відділ
  10. Виїзна консультативна педіатрична бригада невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.
  11. Виїзна неонатальна бригада невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.
  12. Молочна кухня, харчоблок.
  13. Медичний архів.
  14. Медична бібліотека.
  15. Господарсько-обслуговуюча служба.
    
 • Майно лікарні:
  1. Обласна дитяча лікарня є самостійним лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар та інше майно.
  2. Майно лікарні становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
  3. Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління. Лікарня володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.
  4. Лікарня має право продавати морально та технічно застаріле обладнання, прилади, апаратуру використовуючи кошти, отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування.
  5. Лікарня має право здавати в оренду іншим підприємствам, установам та організаціям устаткування, прилади, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку.
  6.  Джерелами фінансування лікарні є:
   • асигнування з місцевого бюджету;
   • кошти, отримані від господарської діяльності;
   • благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ і громадян;
   • інші джерела не заборонені законодавчими актами України.
     
 • Управління лікарнею
  1. Керівництво діяльністю лікарнею здійснює на основі єдиноначальності головний лікар, який призначається і звільняється у встановленому порядку. Оперативне керівництво медико-господарською діяльністю здійснює апарат управління лікарні. Відповідно до потужності лікарні головний лікар може мати декількох заступників згідно із затвердженим штатним розписом.
  2. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності лікарні за винятком тих, що віднесені до компетенції головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації і трудового колективу.
  3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів. Загальні збори визнаються такими, що відбулися при наявності 3/4 кількості працівників лікарні.
  4. Трудовий колектив лікарні:
   • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
   • укладає колективний договір;
   • бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні працівників.
  5. При лікарні організується: медична рада, рада медичних сестер, громадські ради, секції наукових медичних товариств, що діють на підставі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.
    
 • Господарська, економічна і соціальна діяльність лікарні
  1. Лікарня розробляє структуру відповідно до основних напрямків діяльності і завдань та подає на затвердження в головне управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
  2. Штатний розпис лікарня розробляє відповідно до діючих нормативів та в межах фонду оплати праці.
  3. Лікарня встановлює форми і систему оплати праці, доплати і надбавки до заробітної плати, інші види матеріального заохочення працівників відповідно до чинного законодавства.
  4. Застосовує у встановленому порядку колективну, бригадну та інші форми організації і оплати праці.
  5. Відносини лікарні з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами здійснюються на основі договорів.
  6. У своїй діяльності лікарня співпрацює з лікувально-профілактичними закладами, які надають медичну допомогу дітям, санітарно-епідеміологічними станціями та іншими організаціями, закладами та установами.
  7. Головне управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням державного майна та за фінансово-господарською діяльністю лікарні.
    
 • Ліквідація і реорганізація лікарні
  1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, відділення), припинення діяльності лікарні проводиться рішенням головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.
  2. При реорганізації та ліквідації лікарні - працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.