Кафедра неврології №2 з курсом дитячої хірургії

 

Адреса: вул. Коновальця, 132, м. Івано-Франківськ, 76014

Телефон: (8034) 527848, факс 80342572348

E-mail: dodk@ivf.ukrpac.net, dodk@optima.com.ua, pityk@ukr.net

Штат кафедри: професор, 2 доценти, 4 асистенти, 3 викладачі психології, в тому числі 2 доктори медичних наук та  2 кандидати медичних наук.

Завідувач кафедри: доктор медичних наук, професор Пітик Микола Іванович.

Коротка історія. 

Кафедра нервових хвороб №2  була створена у 2003 році на базі неврологічного відділення та відділення нейрореабілітації Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні на основі реорганізації кафедри нервових хвороб та кафедри психіатрії, наркології з курсами загальної і медичної психології. Доцільність такої реорганізації була продиктована необхідністю максимально наблизити студента до хворих дитячого віку в умовах зростання  кількості бажаючих навчатися за спеціальністю „педіатрія”. І це цілком виправданий крок, адже до дітей із захворюваннями нервової системи потрібен особливий підхід, бо це не дорослі в мініатюрі, а незвичайна когорта пацієнтів, в роботі з якими слід виявляти не тільки мистецтво лікування, а й неабиякий педагогічний хист. Саме на це й спрямовані зусилля викладацького складу. На кафедрі окрім дисципліни „неврологія” також викладаються курси „основи психології та педагогіки”, „основи рефлексотерапії”.

З часу заснування завідує кафедрою професор Пітик Микола Іванович.

В 2007 році до складу кафедри ввійшов курс дитячої хірургії.

Навчальна робота кафедри.

Професійну підготовку з неврології та основ рефлексотерапії на кафедрі здобувають студенти медичного факультету (спеціальність педіатрія), а також магістри та лікарі-інтерни за спеціальністю „неврологія ” і  „педіатрія” (факультет післядипломної освіти) (рис. 1, 2). 

Рис.1 Проф. М.І. Пітик читає лекцію з неврології

 

Рис.2 Самостійна робота студентів з хворим на практичному занятті з   неврології

 

Гуманітарна освіта студентів з основ психології та педагогіки забезпечується по всіх спеціальностях, акредитованих в університеті (лікувальна справа, педіатрія, стоматологія, фармація).

Колективом кафедри здійснюється поступовий перехід на кредитно-модульну систему навчання у зв’язку з входженням Болонський процес: створено банки тестових завдань для оцінки кінцевого рівня знань з неврології та психології, підготовано до видання посібник для самостійної позааудиторної роботи студентів з основ психології та педагогіки.

Навчаються на кафедрі і студенти факультету підготовки іноземних громадян. Для них видано підручник з психології на англійській мові, заняття проводяться українською, російською та англійською мовами (рис.3). 

Рис.3  Голова ДЕК професор М.І. Пітик з випускниками медичного
     факультету ІФДМА – іноземними громадянами (2000 рік)

 

Для поглибленого вивчення предметів студенти залучаються до роботи студентського наукового гуртка  (рис.4). 

Рис.4 Професор Пітик М.І. з членами студентського наукового гуртка

 

Колектив співпрацює з кафедрою загальної та експериментальної психології Прикарпатського університету ім. В.Стефаника з питань удосконалення питань викладання психології, залучає випускників факультету психології університету до забезпечення навчального процесу.

Наукові напрямки та основні здобутки.

Головними науковими напрямками сьогодення є вивчення на клітинно-мембранному і молекулярному рівнях патогенетичних механізмів епілепсії, захворювань нервово-м’язової системи, пошуки нових шляхів діагностики і лікування психоневрологічної патології в загально-медичній практиці, цереброваскулярної патології, спадково-дегенеративних захворювань нервової системи.

Під керівництвом проф. М.І. Пітика виконується комплексна НДР „Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при епілепсії, соматоформних розладах та порушеннях адаптації і розробка на цій основі нових ефективних методів лікування, реабілітації та попередження розвитку обмежених можливостей здоров'я”, а в її розрізі дві кандидатські дисертації: „Корекція клітинно-мембранної дисфункції в комплексному лікуванні дітей та підлітків, хворих на епілепсію” (асистент Дельва Д.Ю.) та „Роль особистості в формуванні соматизованих розладів і їх корекція”        (асистент Бежук Ю.М.) і магістерська робота на тему „Мембраностабілізуюча корекція в комплексному лікуванні невропатії лицевого нерва у дітей і підлітків” (магістрант Ліскевич І.І.).

Співробітниками кафедри зроблено вагомий внесок в розробку проблеми екологічних аспектів нервово-психічних розладів, психо-ендокринних кореляцій, вивчення нейронних механізмів міжсенсорної інтеграції в центральних структурах аналізаторів, адаптивних порушень у ліквідаторів аварії на ЧАЕС і напрямків їх подолання, лікування епілепсії.

 Видано монографію „Лімбічна епілепсія – клініка, патогенез, лікування” ( проф. М.І. Пітик, доц. Тодорів І.В.), підручник та два навчальні посібники для лікарів і студентів; отримано два патенти на винаходи, опубліковано понад 350 статей у фахових журналах і виданнях.

Наукова розробка „Спосіб оптимізації комплексного лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС” (2003 р.) спільно з кафедрою факультетської терапії ввійшла в щорічну доповідь Міністра охорони здоров'я України, а  2007 році запропоновано „Спосіб лікування епілепсії у дітей і підлітків”.

Організована і забезпечена участь співробітників кафедри в світових мультицентрових рандомізованих дослідженнях безпеки лікарських засобів.

Проф. М.І. Пітик був активним учасником багатьох міжнародних наукових конгресів (Прага – 1991, Париж – 1992, Рим – 1996, Лондон – 1997, Будапешт – 2002, Москва – 2004, Варшава – 2006, Харків – 2007), в 1980-84 рр. працював на посаді медичного факультету Оранського університету (Алжир) (рис. 5,6,7).

Рис.5   На 3-у Конгресі Європейської асоціації клінічної нейрофармакології
в Італії (Рим, 1996 р.).

Зліва направо: проф. М.І. Пітик, акад. Є.М.Нейко, доц. І.О. Якубовська,
доц. О.М. Пітик 

 

Рис.6 На Міжнародному конгресі „Сучасні проблеми дитячої неврології”
(Москва, 2004 р.).
Другий зліва – професор Отахара (Японія)

 

Рис.7 Обговорення наукової проблеми з професором Желінгером –
секретарем Європейської асоціації клінічної нейрофармакології
на Конгресі „Обрії клінічних нейронаук”(Будапешт, 2002 р.)

 

Лікувальна робота.

            Працівники кафедри постійно проводять консультативну, профілактичну і лікувально-діагностичну роботу у відділення неврології та нейрореабілітації Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Високий науково-практичний рівень викладачів кафедри забезпечує ефективне лікування захворювань нервової системи. Надається систематична допомога службі охорони здоров'я м. Івано-Франківська та області. В середньому за рік надаються консультативні послуги 3,5-4 тис. пацієнтів.

Вперше на Прикарпатті на базі кафедри були створені і функціонують лабораторії клінічної електронейроміографія та електроенцефалографії з комп’ютерним картуванням біоелектричної активності мозку (рис.8), проводяться експериментально-психологічні і соціологічні дослідження, здійснюється тісна взаємодія з обласним кабінетом медичної генетики. На цій основі в практику лікарів міста та області впроваджено нові підходи до диференційної діагностики міастенії, міастенічних синдромів, спадково-дегенеративних захворювань нервово-м'язової системи, спинного і головного мозку, методи визначення церулоплазміну та вмісту міді в крові хворих, методи лікування мігрені, епілепсії. Надана практична допомога в організації роботи кабінету клінічної ЕНМГ в діагностичному відділенні ОДКЛ.

 

Рис.8. Проф М.І. Пітик разом із студентами в лабораторії клінічної електронейроміографії
проводить обстеження хворого

 

Реалізується багаторічна програма „Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я” в рамках постійно діючого міжнародного Українсько-Баварського симпозіуму. Розпочато реалізацію програми боротьби з розсіяним склерозом згідно з наказом МОЗ України від 29.12.2006 року №926 “Про розподіл препарату превентивної терапії “Інтерферон бета – 1б” для лікування дітей, хворих на розсіяний склероз у 2006 році”.

Активно впроваджуються стандарти профілактичних, реабілітаційних заходів, діагностики і лікування нервово-психічних захворювань та хірургічної патології у дітей. Кафедра приймає участь в організації і проведенні семінарів, переривистих курсів, лікарських конференцій з медичних проблем:  злоякісні форми епілепсії в дітей раннього віку, лімбічна епілепсія – клініка, патогенез лікування, мігрень – патогенез, клініка, діагностика, лікування, тикозна хвороба у дітей, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, невральні та спінальні аміотрофії – етіологія, патогенез, диференційна діагностика, лікування та багато інших.

Професор М.І. Пітик бере постійну участь в консиліумах на базі відділення інтенсивної терапії, реанімації новонароджених,  за необхідністю консультує хворих у інших відділеннях лікарні. Регулярно (1 раз на місяць) згідно наказу УОЗ виїжджає у райони області в складі  бригади професорів  університету для надання консультативної і лікувально-діагностичної роботи. Доцент О.Д. Фофанов, доцент Й.І. Библюк, асистент М.В. Глагович проводять планові та ургентні оперативні втручання, забезпечують ургентні виклики в стаціонар та райони області в складі неонатальної хірургічної бригади. Асистент Д.Ю. Дельва працює у відділенні дитячої неврології, очолює кабінет електроенцефалографії, а також згідно графіку виїжджає у райони області у складі бригади швидкої та невідкладної допомоги.

На кафедрі втілені найкращі традиції попередніх наукових шкіл   (проф. І.Л. Скобський, проф. В.О. Дельва, проф. І.О. Дмітрієв): професіоналізм, високий рівень викладання та наукового пошуку, чуйність та уважне ставлення до нових генерацій студентів та лікарів, до кожного хворого, почуття національної гідності та патріотизму.