Кафедра педіатрії №1


Б. Волошинов
 

Л.Решоткина

 

Р. Волосянко

 

С. Ткаченко

 

О. Цимбаліста

 

О. Урбась

 

А. Волосянко

 

Кафедру педіатрії було організовано 1945 року одночасно з відкриттям інституту.

Кафедрою педіатрії з 1945 по 1966 роки завідував кандидат медичних наук, доцент Борис Волошинов, випускник Одеського медичного інституту 1919 року. Кандидатську дисертацію на тему «Премоторні рефлекси пілоруса» захистив в 1941 році.

Після виходу на пенсію Б.Волошинова, кафедрою педіатрії з 1966 по 1972 роки завідувала доктор медичних наук, професор Лариса Решоткіна, яка закінчила Чернівецький медичний інститут в 1949 році. В цьому ж інституті підготувала і в 1955 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з проблем дизентерії у дітей. З 1949 року по 1957 рік асистент, доцент кафедри педіатрії Івано-Франківського медичного інституту.

Докторську дисертацію «Хронічні розлади живлення у дітей і мікроелементи» захистила в 1968 році. Професору Ларисі

Решоткіній була притаманна надзвичайна працездатність та сумлінне ставлення до праці. Працюючи в науковому плані в лабораторії професора Георгія Бабенко, внесла вагомий вклад у вивчення ролі мікроелементів і металоферментів в розвитку різних патологічних процесів у дітей. Професор Лариса Решоткіна на базі кафедри педіатрії обласної дитячої лікарні та пологового будинку підготувала двох докторів наук С.Ткаченко та Р.Волосянко, ряд кандидатів наук.

З 1973 року Л. Решоткіна завідувала кафедрою дитячих хвороб у Вінницькому медичному інституті ім. М.Пирогова, де працює і досі на посаді професора кафедри.

1973 року по 2000 рік кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор Р.Волосянко. Після закінчення клінічної ординатури працю-вала асистентом до 1967 року, а надалі доцентом цієї кафедри. В 1960 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандитата медичних наук з вивчення ролі еритроцитотерапії при анеміях різного генезу у дітей, а в 1972 році – докторську дисертацію з питань обміну мікроелементів при лейкозах та геморагічних діатезах у дітей. Автор більше 100 наукових праць, удостоєна звання «відмінник охорони здоров'я", з 1995 академік Академії наук "Вища школа", член Правління Українського наукового товариства педіатрів, голова обласного науково-го товариства педіатрів. Автор п'яти розділів (в співавторстві) посібника "Медицина дитинства".

До 1976 року на кафедрі працювала доктор медичних наук, професор С.Ткаченко, випускниця Одеського медичного інституту. Докторська дисертація С.Ткаченко була виконана під керівництвом професорів Л.Решоткіної і Г.Бабенко. Всі праці професора С.Ткаченко за час роботи в Івано-Франківському медінституті були присвячені актуальним питанням неонатології. Автором вивчався імунний статус новонародженої дитини, доведені зміни мікроелементарного обміну хворих новонароджених дітей. С.Ткаченко - автор понад 200 наукових праць, на основі яких були підготовані практичні рекомендації щодо лікування новонароджених при різних патологічних станах. Професор С.Ткаченко була незмінним консультантом відділень новонароджених Івано-Франківського пологового будинку.

З 1968 року на кафедрі педіатрії працювала Алла Юрцева, спочатку клінічним ординатором по 1970 рік, в подальшому – з 1971 по 1987 рік – асистентом, а з 1987 року по 1991 рік – доцентом. У 1990 році захистила докторську дисертацію, присвячену питанням інфекційного токсикозу у дітей раннього віку з врахуванням імунологічної реактивності. Наукові дослідження при-свячені вивченню імунологічної реактивності, обміну мікроелементів та антиоксидантної системи при невідкладних станах у дітей раннього віку.

Проф. А. Юрцева є автором 225 наукових праць, методичних рекомендацій, авторських свідоцтв. У 1992 році отримала вчене звання професора. З 1994 року професор А.Юрцева завідує кафедрою пропедевтичної педіатрії на базі міської дитячої клінічної лікарні.

3а час роботи на кафедрі дитячих хвороб в обласній клінічній лі-карні проявила себе мудрим науковцем, була одним із організаторів відділення інтенсивної терапії та реанімації, куратором відділення патології раннього віку.

В 1996 році організовано курс післядипломної освіти за спеціальністю "Педіатрія", а в 1999 році – кафедра педіатрії №2 на базі обласної клінічної лікарні, якою завідує доктор медичних наук, професор Ольга Цимбаліста, випускниця Івано-Франківського медичного інституту. В 1989 році О.Цимбаліста захистила кандидатську дисертацію, підготовлену в Ялтинському НДІ курортології і присвячену санаторно-курортному лікуванню хронічної пневмонії у дітей за допомогою фізіотерапевтичних методів, а в 1995 р. – докторську дисертацію з удосконалення гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічною патологією легень, виконану в тому ж інституті.

Проф. О.Цимбаліста є автором понад 225 наукових праць, була куратором дитячого відділення протитуберкульозного диспансеру.

З 2000 року по 2002 роки кафедрою педіатрії №1 ІФДМА завідувала кандидат медичних наук, доцент Ольга Урбась (Сельська), випускниця Івано-Франківського медінституту. Кандидатську дисертацію вона підготувала і захистила в 1998 році на базі кафедри, з питань адаптації кардіореспіраторної системи у дітей дошкільного віку з ре- цидивуючим бронхітом. ЇЇ наукові дослідження присвячені акту-альним проблемам пульмонології та імунології.

З 2002 року і до сьогодні кафедрою дитячих хвороб завідує доктор медичних наук, професор Андрій Волосянко, випускник Івано-Франківського медичного інституту.

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття кандидата медичних наук, присвячену актуальній проблемі дитячої гастроентерології: удосконаленню лікування дисфункцій біліарної системи у дітей, а в 2001 році - докторську дисертацію з питань лікування хронічних гепатитів у дітей. Автор 150 наукових праць, є автором розділу посібників "Медицина дитинства" ("Гельмінтози") і "Параклінічні методи дослідження в педіатрії". Праці А. Волосянко з актуальних проблем гепатології мають велике практичне значення для практикуючих педіатрів та сімейних лікарів, дозволяють покращити діагностику та технологію лікування.

Наукова діяльність.

У перші роки, з часу створення кафедри, спрямованість наукових досліджень колективу кафедри була різноплановою: вивчалися особливості клінічного перебігу туберкульозного процесу, досліджувалася поширеність ендемічного зобу на Прикарпатті та принципи його лікування, удосконалення терапії гіпогалактії.

З 1958 року під керівництвом доцента Бориса Волошинова при кафедрі було організовано лабораторію з вивчення обміну мікроелементів, зокрема у новонароджених. Одночасно виконувалися роботи з вивчення ролі еритроцитів при анемічних станах (Р.Волосянко), вивчення патогенезy пневмоній (С.Ткаченко), туберкульозного менінгіту (В.Надрага), фізичного розвитку дітей дошкільного віку (В.Куценко).

З 1963 року працівники кафедри працюють над розробкою проблеми біологічної ролі мікроелементів у фізіології та патології дитячого віку. З цієї проблеми було виконано три докторські дисертації (Л.Решоткіна, Р.Волосянко, С. Ткаченко) і чотири кандидатських праці (А.Юрцева, Б.Зубик, С.Галюк, М.Оринчак), а результати їх впроваджено в практичну медицину області та країни, видано монографію «Мікроелементи та їх застосування в медицині» (Г.Бабенко, Л.Решоткіна) та три методичних листи, присвячених цим питанням.

З 1978 року наукову проблему кафедри було розширено за рахунок дослідження імунологічної реактивності у хворих та здорових дітей. Організовано імунологічну лабораторію. З цієї проблеми виконано докторську (А.Юрцевої) та кандидатську (Г.Магуряк) дисертації. Результати дослідження викладено в інформаційних листах та методичних рекомендаціях.

Не можна не відмітити великої праці доцентів кафедри педіатрії Галини Магуряк та Богдана Зубика, які вели, окрім педагогічної, велику практичну роботу на базі обласної дитячої лікарні. Доцент Г.Магуряк була незмінним протягом багатьох років консультантом відділень періоду новонародженості. Доцент Зубик Б.А. залишається провідним консультантом відділень обласної дитячої лікарні з дня її заснування, обласної інфекційної лікарні та всіх ЛПЗ області з питань інфекційної патології.

Колектив кафедри педіатрії під керівництвом професора Волосянка А.Б. здійснює вагомий внесок у розробку, удосконалення новітніх методів діагностики та лікування різних захворювань дитячого віку, які дозволяють знизити рівень малюкової смертності, запобігти рецидивуванню, ускладненням та хронізації різних патологічних процесів, суттєво допомагають практичним лікарям надавати допомогу дитячому населенню області.

Наукова діяльність кафедри визначається державними програмами і зокрема передбачає вивчення проблем здоров’я дітей із різною соматичною патологією, проблем вивчення якості життя хворих дітей та підлітків та особливостей психологічної адаптації дітей при різноманітних соматичних захворюваннях, що відповідає вимогам фахової підготовки спеціалістів.

Колектив кафедри постійно працює над впровадженням підвищення ефективності діагностики та лікування соматичних захворювань, що періодично висвітлюється у монографіях, статтях, інформаційних листах та патентах.


Колектив кафедри педіатрії №1, 2012 р.
 

За період існування кафедри підготовлено 4 доктори медичних наук, 20 кандидатів медичних наук, 8 магістрів. Працівниками кафедри педіатрії виконується 4 докторські, 6 кандидатських дисертацій. Опубліковано більше 560 наукових статей, співавторами часто яких є лікарі відділень обласної дитячої клінічної лікарні.

Видавнича діяльність: навчальних посібників – 4, монографії – 3, патенти – 12, інформаційні листи – 48, методичні рекомендації – 13.

На сучасному етапі колектив кафедри працює над розробкою удосконалених схем діагностики та лікування кардіоревматологічної патології, зокрема ЮРА, синдрому вегетативної дисфункції, мікроаномалій серця. З даних питань захищено три кандидатських дисертації (Л.Литвинець, М.Рейтмаєр, Л.Іванишин) та докторська дисертація доцента О.Синоверської. За темами дисертацій видано інформаційні листи, а результати досліджень впроваджено в практику.

Частина лікарів обласної дитячої клінічної лікарні активно працює в науково-дослідній роботі кафедри, зокрема проблемам здорової дитини присвячена кандидатська дисертація О.Голотюк, підходам лікування позалікарняних пневмоній у дітей раннього віку – Серного О.В.

Вагомою часткою у структурі наукового дослідження є сучасні діагностичні методики, які виконуються кваліфікованими лікарями відділення функціональної діагностики. Слід відзначити вагомий внесок лікарів О.Святкевича, О.Царук, С. Шкандрій та інших. Значний вклад у виконання досліджень стану імунної відповіді організму дітей при різних захворюваннях, які вивчаються науковцями кафедри, здійснює лікар-лаборант Л. Савчук.

Працівники кафедри здійснюють роботу як консультанти та куратори у закріплених відділеннях ОДКЛ. Професор Волосянко А.Б. консультує хворих у відділеннях ОДКЛ, проводиться кураторство в дитячих ЛПЗ області. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює щоденно консультування та курацію хворих ОДКЛ та ОДКП, проводить розбір випадків дитячої смертності, веде та бере участь у переривистих курсах лікарів області та клінічні і клініко-патанатомічних конференціях на рівні обласної лікарні.