Офтальмологічне відділення

Зав. відділенням Кужда Ірина Миколаївна

Колектив відділення офтальмології ОКЛ, 1962 р.

 

Стовбенко Б.С.

 

Журавльова Л.Д.

 

Завідувач відділення Кужда І.М.

 

Робочий момент. Операція під мікроскопом.

 

Лікарі віділення: Остапенко В.О.,
Гаврилишин Н.І., Кужда І.М.

 

Колектив відділення 2012р

 

Сучасні методи обстеження зору
у дитини

Дитяче офтальмологічне відділення було відкрито в червні 1962 року в Івано-Франків-ській обласній клінічній лікарні.

Його очолила Івасів Любов Василівна, дитячий лікар-офтальмолог вищої категорії. Відділення розгорнуто на 20 ліжок.

З 1982 по 1994 роки відділення очолював лікар-офтальмолог вищої категорії Стовбенко Борис Степанович.

З 1994 по 2009 роки відділення було під керівництвом лікаря-офтальмолога дитячого вищої категорії Журавльової Лідії Дмитрівни.

У травні 1996 року дитяче офтальмологічне відділення було переведено на базу Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де функціонує по теперішній час.

З 2009 року дитяче офтальмологічне відділення очолила лікар-офтальмолог вищої категорії, кандидат медичних наук Кужда Ірина Мико-лаївна.

Основним завданням роботи офтальмологіч-ного відділення є надання висококваліфікованої спеціалізованої планової і ургентної офтальмологічної допомоги дітям області. Лікування дітей у відділенні проводиться згідно з протоколами лікування зі спеціальності «Дитяча офтальмологія», затвердженими Міністерством охорони здоров’я в 2005 році.

Відділення розгорнуто на 30 ліжках і є єдиним в області структурним підрозділом, на базі якого проводиться консервативне та хірургічне лікування дітей з різноманітною офтальмопатологією, в тому числі, з травмами органа зору та його придатків. Відбір на госпіталізацію проводиться в консультативній поліклініці по направленнях з районів, при виїздах офтальмологів обласної кон-сультативної поліклініки і обласного позаштатного дитячого офтальмолога в райони області.

На даний час у відділенні працюють дитячі офтальмологи вищої категорії: Кужда Ірина Мико-лаївна, Гаврилишин Надія Іванівна, Журавльова Лідія Дмитрівна.

Щорічно понад 1300 дітей області отримують ви-сококваліфіковану спеціалізовану офтальмологічну стаціонарну допомогу. Стабільним залишається відсоток планово пролікованих дітей (на рівні 89-91%).

Збільшилась кількість оперативних втручань за рахунок планових операцій до 380 на рік, що сприяло підвищенню хірургічної активності до 28% в 2011 році.

Офтальмологічне відділення обладнане сучас-ною діагностичною і лікувальною апаратурою, що дозволяє вчасно та ефективно діагностувати захворювання органа зору у дітей, надавати невідкладну і планову допомогу. У відділенні постійно впроваджу-ються нові методики медикаментозного, плеопто-ортоптичного та хірургічного лікування, зокрема: нові комп’ютерні методи лікування аномалій рефракції, амбліопії, розладів акомодації і бінокулярного зору, хірургічне лікування атипових і рідкісних видів вро-дженої косоокості, косоокості з малим та періодич-ним кутом відхилення, хірургічні методи лікування патології сльозовивідних шляхів.

У 2009 році завдяки успішному проведенню в Іва-но-Франківській області акції «Почуйте всі», організованої фондом «Серце до серця» для дітей з вадами зору, відділення отримало нову сучасну діагностичну апаратуру: комп’ютерний рефрактометр, проектор знаків, 2 налобних бінокулярних офтальмоскопа.

Невідкладна допомога при травмах органа зору надається з використанням мікрохірургічної техніки. Дитяче офтальмологічне відділення є провідним в області і на Україні по вчасній діагностиці такої важ-кої інвалідизуючої патології, як ретинопатія недоношених.

Лікарі відділення постійно беруть активну участь в наукових розробках, в роботі Асоціації дитячих офтальмологів України, систематично відвідують наукові семінари, конференції, симпозіуми, з’їзди, конгреси не тільки на Україні, але і за кордоном. Завідувач відділенням Кужда І.М. є членом Міжнародної і Європейської Асоціації Страбізмологів.

Більшу частину свого життя присвятили роботі у відділенні лікарі: ветерани праці Оста-пенко В.О., Журавльова Л.Д., лікар Гаврилишин Н.І., медичні сестри Кузеляк Г.І., Ясецька Г.В., Остапів Г.Я., Горецька Г.І., молодші медичні сестри Прокопів М.Р., Данилюк Є.І., Гоголь Я.С., Бе-режницька М.П..